Oyo News
Loader

Today, we held the final burial rites for our royal father, His Imperial Majesty, Oba Sálíù Àkànmú Ọlásùpò Adétúnjí, Ajé Ògúngúnnísò 1, Olúbàdàn of Ìbàdàn. Kabiyesi lived a good life and left a worthy legacy and so we are glad we have been able to...